Medezeggenschap

Wat doet de MR?
De medezeggenschapsraad (MR) van basisscholen bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van ouders en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel. De MR overlegt met de directie en het bevoegd gezag over belangrijke zaken, zoals: de besteding van geld en gebouwen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de manier waarop ouders kunnen mee helpen in het onderwijs en bij andere activiteiten en verbeteringen in het onderwijs.

De MR heeft twee soorten bijzondere bevoegdheden: instemmingsbevoegdheid en adviesbevoegdheid. Bijvoorbeeld: ouders en personeel moeten gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp in school. Daarnaast heeft elke geleding instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn, bijvoorbeeld de oudergeleding over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage en de personeelsgeleding over zaken die de arbeidsvoorwaarden betreffen.

Het bevoegd gezag moet in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school, bijvoorbeeld fusieplannen, of aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel.
De MR kan daarnaast over alle zaken die de school betreffen voorstellen doen aan de directie en haar standpunten kenbaar maken.

Lees hier meer over de MR

Jaarverslag MR

Eerstvolgende MR-vergadering

Op 24 november om 19:30 uur staat de volgende vergadering gepland.

Delen via