Anti-discriminatiebeleid

Onder discriminatie wordt verstaan:
‘Elke handeling of praktijk die tot gevolg heeft, dat mensen worden achtergesteld, veroordeeld of beledigd op grond van ras, geloof, levensovertuiging, sekse, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, sociaal-economisch milieu en fysieke verschijning’

Om discriminatie te voorkomen wordt op school:

  • in de lessen aandacht besteed aan andere culturen, levensbeschouwingen en levensovertuigingen. Leerlingen leren dat mensen gelijkwaardig zijn;
  • rekening gehouden met de belevings- en ervaringswereld van leerlingen van diverse afkomst;
  • aandacht besteed aan het bestaan, de oorzaken en de effecten van racisme, vooroordelen en discriminatie;
  • uitingen van racisme, vooroordelen en discriminatie worden bestreden;
  • voorkomen dat de gebruikte methodes uitingen van vooroordelen, racisme en discriminatie bevatten.