Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft wettelijk verplicht een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat welke ondersteuning een basisschool aan leerlingen kan bieden. Het actuele schoolondersteuningsprofiel staat op onze website. In oktober 2017 is het schoolondersteuningsprofiel geactualiseerd en is geldig voor vier jaar.

Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een korte typering van onze school;
  • de kwaliteit van onze basisondersteuning;
  • de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt;
  • de voorzieningen die onze school heeft om leerlingen extra ondersteuning te bieden;
  • de voorzieningen in de fysieke omgeving;
  • de samenwerkende ketenpartners;
  • belangrijke kengetallen van onze school.

Met het schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden.

Toelichting van de school
Dit schoolondersteuningprofiel is opgesteld in 2013 en bijgesteld begin 2014. Inmiddels hebben er nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden die ervoor zorgen dat een aantal zaken krachtiger geworden zijn en/of nog meer onderdeel uitmaken van ons onderwijs. Daar waar dat van toepassing is zullen wij er een schuingedrukte opmerking bij plaatsen.
Op 22 januari 2015 heeft er een audit plaatsgevonden op ons SOP (SchoolOndersteuningsProfiel). De auditor heeft kunnen vaststellen dat daar waar in het SOP nog op een aantal plaatsen een “voldoende” staat dit inmiddels als “goed” te beoordelen is.