Missie en visie

Uitgangspunten Integraal KindCentrum ‘De Bundel’
Een Integraal KindCentrum is een voorziening voor kinderen van 0 -14 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. De omgeving biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling, waarbij alle activiteiten voor kinderen in samenhang worden aangeboden, waar wordt gewerkt vanuit één educatieve en pedagogische visie en waar de betrokken professionals als een interprofessioneel team samenwerken. De ontwikkeling van kinderen staat centraal. Kinderen en ouders ervaren hierbij geen schotten tussen instellingen, maar juist doorgaande lijnen op pedagogisch-didactisch gebied en een ‘warme’ overdracht van het kind van de ene functie / beroepskracht naar de andere.
De kenmerken van een Integraal KindCentrum zijn:
• school en opvang zijn met elkaar verbonden,
• één (pedagogisch-didactische) visie,
• één plan met doorgaande lijnen,
• één wijze van aansturing
• één uitstraling

Een Integraal KindCentrum werkt vanuit een duidelijke pedagogische visie. Deze visie is gebaseerd op de kanjerprincipes. Binnen Integraal KindCentrum de Bundel benaderen wij de kinderen ‘twenty for seven’ vanuit dit principe.
Er is sprake van een hoge kwaliteitsstandaard die voor alle medewerkers geldt in de eigen rol die zij binnen een IKC vervullen. Die standaard is dat medewerkers een professionele houding tonen, in staat zijn te reflecteren op het eigen werk en behaalde resultaten, integer handelen ten aanzien van de aan hun toe vertrouwde kinderen en de gegevens die zij daarbij meekrijgen dan wel verzamelen, en waarbij samenwerken en afstemmen op elkaar een integraal onderdeel is van de professie.

Een mens is op de eerste plaats een sociaal wezen. Zijn kracht schuilt in de mogelijkheid tot samenwerking. Door samen te werken kan een mens meer bereiken en tot stand brengen dan elk individu alleen.
Een mens is ook een zelfstandig wezen. In samenwerking met de ander vraagt dit om een kritisch zelfbewustzijn, zelfinzicht en het vermogen om te reflecteren. We leggen de basis voor het leren en toepassen daarvan in de toekomst.
In Integraal KinderCentrum de Bundel is er rust en samenhang. Ouders kunnen erop vertrouwen dat hun kind wordt gekend en dat er intensief samen wordt gewerkt voor het kind.
Wij stemmen activiteiten op elkaar af, wij spreken dezelfde (kanjer-)taal zodat kinderen zich geborgen voelen en weten en wij maken gebruik van elkaars deskundigheid en ervaringen.
Elk domein in het kindercentrum legt haar eigen accenten. Op het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal staat veiligheid en geborgenheid centraal. Op school staat het leren centraal en bij de buitenschoolse opvang staat ontspanning centraal. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelf initiatief ontplooien en verantwoordelijkheid durven nemen en dragen. De onderlinge samenhang vormt het Integraal KinderCentrum ‘De Bundel’.

Kinderen worden in IKC De Bundel in staat gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen waarbij doorlopende ontwikkelingslijnen, dag-arrangementen en kind-nabije zorg inherent zijn aan deze voorziening. Uw kind wordt door ons gestimuleerd om zijn eigen grenzen en mogelijkheden te verkennen en talenten te ontwikkelen. We doen dat door een situatie te scheppen waarin een kind positieve ervaringen op kan doen in een sfeer van veiligheid en onderling vertrouwen. Boven de uitwerking van doorgaande lijnen stellen de medewerkers zich de vraag naar pedagogische keuzes en de rol die kwalitatief onderwijs en opvoeding daarin heeft.
Binnen het onderwijs ligt de nadruk op het aanleren van vaardigheden die de kinderen als (jong) volwassene nodig hebben in een toenemend complexe wereld. Vaardigheden op het gebied van communicatie en technologie zijn nodig om in deze wereld te kunnen leven en er aan bij te dragen.
Wij helpen kinderen op te groeien tot kritische, zelfstandige en zelfredzame, individuen:
– die zich aan kunnen passen aan veranderende omstandigheden in hun omgeving
– die zich bewust zijn dat je door samen te werken meer tot stand kunt brengen.
– die van zichzelf fouten mogen maken omdat dat een voorwaarde is voor leren
– die zichzelf vragen kunnen stellen
– die zich flexibel kunnen opstellen

We bieden binnen het Integraal KindCentrum de Bundel een breed aanbod van educatieve, sportieve, culturele en creatieve activiteiten. Wij dagen het kind uit om talenten en interesses te ontwikkelen. Naast inspanning is er ook ontspanning waarin zelfstandige keuzen kunnen worden gemaakt.
Er wordt intensief samengewerkt met organisaties voor zorg en welzijn zoals centrum voor jeugd en gezin en het SWV PO. Pedagogische professionals in het Integraal KindCentrum de Bundel werken vanuit het belang van de kinderen, met kennis vanuit verschillende disciplines.

Wij staan samen voor:
Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid;
Het bevorderen van persoonlijke competentie van het kind;
Het bevorderen van sociale competentie van het kind;
Socialisatie door overdracht waarden en normen.
(Marianne Riksen Walraven)