Missie en visie

Missie
De leerkrachten en de directie van De Bundel stellen zich ten doel uw kind zo breed mogelijk te ontwikkelen. Naast het ontwikkelen van belangrijke basisvaardigheden, zoals lezen, taal en rekenen, neemt de ontwikkeling op het gebied van mens en maatschappij, natuur en milieu en van de creatieve en expressieve vaardigheden, een belangrijke plaats in. Uw kind wordt door ons gestimuleerd om zijn eigen grenzen en mogelijkheden te verkennen en talenten te ontwikkelen. Wat wij belangrijk achten is dat kinderen zelf initiatief ontplooien en verantwoordelijkheid durven nemen en dragen. De school streeft er dan ook naar om zoveel mogelijk onderwijs op maat te verzorgen. De schoolsfeer die ons daarbij voor ogen staat is er een van wederzijds respect en begrip en de school zal zich inspannen om die sfeer, met uw medewerking, te bewerkstelligen.

Visie
Een mens is een sociaal wezen. Zijn kracht schuilt in de mogelijkheid tot samenwerking. Dat betekent voor ons dat alles wat de school aan kinderen probeert over te brengen het doel heeft om samenwerking te bevorderen. Wij vinden dat wij kinderen moeten helpen op te groeien tot kritische en zelfstandige individuen die zich bewust zijn dat je door samen te werken meer tot stand kunt brengen.