De medezeggenschapsraad (MR)

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur, school en regio. De raad heeft de (formele) taak mee te denken of mee te beslissen in zaken die voor school en/of kinderen en ouders van belang zijn. De raad treedt op als overlegorgaan tussen ouders, school, regio en het bevoegd gezag, Leerplein055.

Wat doet de MR?

De medezeggenschapsraad (MR) van basisscholen bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van ouders en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel. De MR overlegt met de directie en het bevoegd gezag over belangrijke zaken, zoals: de besteding van geld en gebouwen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten en verbeteringen in het onderwijs.

De MR heeft twee soorten bijzondere bevoegdheden: instemmingsbevoegdheid en adviesbevoegdheid. Bijvoorbeeld: ouders en personeel moeten gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp in school. Daarnaast heeft elke geleding instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn, bijvoorbeeld de oudergeleding over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage en de personeelsgeleding over zaken die de arbeidsvoorwaarden betreffen.

Het bevoegd gezag moet in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school, bijvoorbeeld fusieplannen, of aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel.

De MR kan daarnaast over alle zaken die de school betreffen voorstellen doen aan de directie en haar standpunten kenbaar maken.

MR-vergaderingen

Aan het begin van ieder schooljaar stelt de MR de jaarkalender vast. Hierin staat wanneer de MR vergadert en welke onderwerpen worden behandeld.

Wij bevorderen openheid, openbaarheid en onderling overleg. Wij organiseren 6 tot 8 vergaderingen per jaar. Iedere vergadering bestaat uit een openbaar gedeelte en een besloten gedeelte.

Bij het openbare gedeelte is altijd de directeur aanwezig. Ook u bent altijd welkom in het openbare gedeelte. Wilt u iets bespreken? Laat ons dit dan van te voren weten via de email van de MR; mrbundel@leerplein055.nl. Dan kan uw punt besproken worden.

In het besloten gedeelte zijn alleen MR-leden aanwezig. Op verzoek van de MR kan ook de directeur aanwezig zijn.

Samenstelling MR

Het aantal zetels in de MR is gebaseerd op het leerlingenaantal. Voor onze school bestaat de MR uit 6 zetels, waarvan 3 voor de oudergeleding en 3 voor de personeelsgeleding. In de oudergeleding kunnen ouders, voogden en verzorgers met een kind op de Bundel zitting nemen.

De leden van de MR hebben zitting voor een periode van 3 jaar. Daarna treden zij af of stellen zich weer verkiesbaar.

De MR bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding: Lid sinds: Zitting tot:
Aloys Arends 2021 2024
Elmer Harkema 2021 2024
vacature 2023 2026
 
Personeelsgeleding: Lid sinds: Zitting tot:
Vera van Otterloo 2021 2024
Ellis Bollen 2022 2025
Floor Meijering 2023 2026